Regulamin Promocji „Rabat z Aplikacją”

Regulamin Promocji „Rabat z Aplikacją”
(dalej również: „Regulamin Promocji”)

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Rabat z Aplikacją” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem Promocji „Rabat z Aplikacją” jest Bezokularow.pl spółka akcyjna, NIP: 7842472648, REGON: 301637411, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 0000413308; kapitał zakładowy 900 796,00 PLN , (dalej również: „Organizator”).

3. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Regulaminie Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego pierwotną Cenę Produktów (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obowiązuje od 21.06.2018 r. do odwołania (dalej również: „Czas trwania promocji”).

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:

a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

b. ściągnąć i zainstalować aplikację mobilną Bezokularow.pl dostępną na platformach dystrybucji cyfrowej Google Play lub App Store.

c. dokonać zakupu za pośrednictwem ww. Aplikacji Mobilnej, w szczególności dodając Produkty do Koszyka, a następnie,

d. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy o treści: app15 oraz nacisnąć przycisk „Zatwierdź”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji.

5. W ramach promocji klient otrzyma rabat w wysokości 15%. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest odpowiednio od łącznej Ceny.

8. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: marketing@bezokularow.pl (dalej również: „Reklamacje”).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.bezokularow.pl/regulamin-promocji-rabat-z-aplikacja

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.bezokularow.pl/regulamin-sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Gniezno, 21.06.2018 r.