Regulamin newslettera

REGULAMIN LEAD MAGNET

www.bezokularow.pl


A. Definicje.
1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Usługodawca - eCommerce Factory S.A. (poprzednia nazwa: Bezokularow.pl Spółka Akcyjna) z siedzibą w Żydowo, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21, 62-241 Żydowo, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413308, której dokumentacja spółki jest przechowywana w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP 7842472648, o kapitale zakładowym wynoszącym 900 796,00 zł pokrytym w całości, adres poczty elektronicznej: kontakt@bezokularow.pl, telefon +48 22 113 44 42 lub +48 732 080 872, FB, IG.

b) Treść cyfrowa - plik lub pliki w formie cyfrowej nieutrwalone na trwałym nośniku.

c) Lead Magnet - Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.

d) Newsletter - Lead Magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zwana także Umową LM) - Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, zgodnie z którą Usługodawca dostarcza Klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie adresu e-mail lub numeru telefonu,  i której warunki zostały opisane w niniejszym Regulaminie.

f) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o dostarczenie Lead Magnet.

g) Regulamin - niniejszy Regulamin.


B. Postanowienia ogólne.
1. Usługodawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Lead Magnet Usługodawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci poradników w formacie pdf, ebooków, webinarów, darmowych konsultacji mailowych lub video, a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.

3. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji polegających na przyznaniu rabatu lub darmowej przesyłki za zapis do Newslettera, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu.

4. Do korzystania z Lead Magnet, w tym do zawierania Umów LM, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet,

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  - zaktualizowane do najnowszych wersji,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

5. Inne warunki techniczne jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta niezbędne do korzystania z Lead Magnet, wskazane są każdorazowo w opisie danego Lead Magnetu.  

6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 2.4. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Lead Magnet i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość Lead Magnet oraz możliwość zawierania Umów LM, za co w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności.


C. Dostarczenie Lead Magnet.
1. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych poradników pdf, darmowych konsultacji mailowych, polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.

2. Usługodawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij a następnie otrzymaniu przez Klienta maila potwierdzającego zapis na Lead Magnet lub zapis na Newsletter. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu, a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt z Usługodawcą na adres mailowy: kontakt@bezokularow.pl.

3. Lead Magnets w postaci poradników oraz ebooków zostaną dostarczone w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Lead Magnet w postaci konsultacji e-mail będzie dostarczany na adres e-mail podany podczas zapisu. Lead Magnet w postaci webinaru lub konsultacji online wymaga zapisu na niego oraz zarejestrowania się w dniu, w którym odbywa się webinar lub w którym została zaplanowana konsultacja online. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres e-mail podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.

4. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Lead Magnet  niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient  może odstąpić od Umowy LM.


D. Własność intelektualna.
1. Usługodawca informuje, że Lead Magnet stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie.

2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące Usługodawcy i używać Lead Magnet wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna, zgodnie z właściwymi przepisami.


E. Niezgodność z umową.
1. Usługodawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:

a) dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami – w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc.), przez okres dwóch lat od tego momentu,

b) w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły – przez cały okres dostarczania Lead Magnet.

2. Jeżeli Lead Magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.

3. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,

b) Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę,

c) Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Usługodawca zaakceptował,

d) Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

e) Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

f) Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany, domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.

5. Klient ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 4 powyżej nie mają zastosowania.

6. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Usługodawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

7. Usługodawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Usługodawca.

8. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 6 zd. 2 powyżej,

b) Usługodawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,

c) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,

d) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,

e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead Magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Usługodawcy.

10. następującego po dniu otrzymania przez Usługodawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.

11. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM, Usługodawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku Treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet,

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet,

c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.

12. Usługodawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ustępie 11 pkt a-c powyżej.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy LM, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

14. W przypadku odstąpienia od umowy LM Usługodawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści cyfrowych, usunięcie z grupy lub zablokowanie konta użytkownika.


F. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy LM.
1. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Usługodawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Usługodawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Lead Magnet/Newslettera a następnie dane są przetwarzane przez czas do upływu roszczeń związanych z Umową o dostarczenie Lead Magnet.

2. Usługodawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Usługodawcę przez czas co najmniej 12 miesięcy. W tym celu Usługodawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi dwukrotnie zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet, pierwszy raz przesyła zapytanie do Klientów, którzy od 6 miesięcy nie otwierają wiadomości e-mail, a następnie wiadomość jest powtarzana po kolejnych 6 miesiącach braku aktywności. Brak odpowiedzi na drugiego maila lub brak otwarcia tego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy LM w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy LM. Punkt 6.4. stosuje się.

4. Jeśli Klient zażąda spełnienia świadczenia (dostarczenia Treści cyfrowej w formie Lead Magnet) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy LM, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy. Klient zachowuje zatem prawo odstąpienia od Umowy, jeśli nie pobierze Treści cyfrowych (lub nie zacznie z nich korzystać w inny sposób na przykład poprzez rozpoczęcie kursu) przed upływem 14 dni od momentu zawarcia Umowy LM.

5. Przez spełnienie świadczenia rozumie się pierwszą czynność dokonaną przez Klienta, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z Lead Magnet. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do konta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu lub otwarciu Lead Magnet.

6. Klient realizuje prawo odstąpienia od Umowy LM poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie, na dane kontaktowe Usługodawcy. Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy (na końcu Regulaminu), z którego Klient może skorzystać.

7. Usługodawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie zapisu na Lead Magnet.


G. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Usługodawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument może skorzystać z platformy ODR, aby rozwiązać swój problem bezpośrednio z Usługodawcą. Platforma ODR powiadomi Usługodawcę o wniosku Konsumenta. Jeżeli Usługodawca wyrazi chęć rozmowy, będzie można za pomocą Platformy wymieniać wiadomości, wysyłać załączniki, takie jak zdjęcia produktu oraz zaplanować spotkanie online. Strony będą miały maksymalnie 90 dni na osiągnięcia porozumienia. Mogą one w każdej chwili odstąpić od rozmów bezpośrednich.

4. Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Usługodawcą:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Usługodawcy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Usługodawcą w trybie mediacji (umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony) lub koncyliacji (przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu);

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej Usługodawcy, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy oraz informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).


H. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo m.in. do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu odebrania oświadczenia o zapisaniu się do otrzymywania danego Lead Magnet, a następnie obsługi Newslettera lub innego Lead Magnet, tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy o dostarczenie Lead Magnet, na warunkach określonych w Regulaminie Lead Magnet; w celu prowadzenia statystyk i ich analityka dot. wysyłanego Lead Magnet i grup odbiorców, a także segmentacji bazy odbiorców Newslettera.  W oparciu o ww. segmentację, Klient może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, co z kolei ma  wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych Klientowi w ramach Newslettera. Klient może zwrócić się do Administratora z prośbą o podanie informacji na temat przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez niego zmianę w tym zakresie. Wykorzystywany przez Administratora system mailingowy śledzi działania Klientów podejmowane w związku z wysyłanymi do nich wiadomościami. W związku z tym Administrator posiada informacje, które wiadomości Klient otworzył, w ramach których wiadomości kliknął w link itp.; na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów, w tym zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów wykorzystywanych w celu zawarcia i realizacji Umów LM przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.


I. Postanowienia końcowe.

1. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Usługodawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Usługodawcy, podjęcie działań prowadzących do  wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Usługodawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć Umowę LM ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.

2. Usługodawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się:

a) zmiana przepisów prawa;

b) dostosowanie treści Regulaminu do orzeczeń organów władzy państwowej lub europejskiej;

c) rozpoczęcie dostarczania nowych usług, modyfikacji dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;

d) zmiany, o których mowa w punkcie 9 ust. 1 Regulaminu;

e) zmiany techniczne lub technologiczne w Sklepie, które wymagają dostosowania Regulaminu Lead Magnet lub zmiany technologiczne w zakresie dostarczania Lead Magnets;

f) aktualizacja danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych rejestrowych lub teleadresowych.

5. Usługodawca informuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie nowego brzmienia regulaminu na stronie Sklepu oraz odpowiedniej informacji o zmianie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klientów.

6. W przypadku umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o wprowadzonych zmianach, a Klient nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Do pozostałych umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy LM.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.03.2024 r.

 

Archiwalne wersje Regulaminu Lead Magnet: PDF

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

   PDF