Regulamin Wirtualnego Gabinetu

Zasady funkcjonowania „Wirtualnego Gabinetu”

§1
Zakres obowiązywania


1.    Niniejsze zasady określają ogólne warunki korzystania z „Wirtualnego Gabinetu”, dostępnego na stronie www.bezokularow.pl/wirtualny-gabinet
2.    Nadrzędnym celem funkcjonowania Wirtualnego Gabinetu jest pomóc Tobie dobrać soczewki kontaktowe „bez wychodzenia z domu” („Usługa”).
3.    Do realizacji Usługi niezbędne jest posiadanie parametrów dotychczas noszonych soczewek kontaktowych lub okularów. Jeżeli nie posiadasz takich parametrów, nie możemy dokonać realizacji zlecenia. Jeżeli nosisz okulary możesz zwrócić się do dowolnego salonu optycznego z prośbą o zmierzenie wady soczewek w okularach, aby przedstawić nam niezbędne parametry.
4.    Jedna osoba, na jednym koncie w Sklepie może tylko raz skorzystać z Usługi Wirtualnego Gabinetu (dotyczy otrzymania soczewek próbnych). Pamiętaj proszę, że wysyłamy soczewki kontaktowe, tylko tym osobom, które nigdy nie nosiły soczewek lub nigdy wcześniej nie testowały zalecanego przez nas produktu. Jeżeli okaże się, że dokonywałeś już zakupu lub otrzymałeś w ramach testu zalecany produkt, nie będzie potrzeby wysyłki soczewek próbnych – w związku z tym zgłoszenie nie zostanie zrealizowane.
5.    Usługa  nie stanowi tzw. świadczenia  zdrowotnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i nie jest czynnością, której wykonywanie jest zastrzeżone dla  osób wykonujących zawód lekarza. Nie dokonujemy tzw. badania wady wzroku.
6.    Użytkownicy Wirtualnego Gabinetu nie są pacjentami w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ani też w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
7.    Niniejsze zasady realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 04.05.2016 (dalej: RODO).
8.     Korzystanie przez Użytkownika z Wirtualnego Gabinetu jest dobrowolne i nieodpłatne, ale warunkowane wyrażeniem zgody marketingowej na otrzymywanie newslettera/mailingu, sms-ów (możliwość przedstawienia oferty marketingowej) oraz przeprowadzenie badania satysfakcji Klienta z dokonanych zakupów w Sklepie internetowym (opinie). Użytkownik ma wgląd w swoje dane i wyrażone zgody, ma także możliwość ich edycji lub usunięcia w każdym momencie.
9.    Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania „Wirtualnego Gabinetu” mogą być zgłaszane w szczególności na adres email: kontakt@bezokularow.pl oraz na adres Spółki. Reklamacja musi umożliwiać identyfikację osoby ją składającej celem możliwości przekazania jej zwrotnej informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz adres do doręczeń, jeśli odpowiedź ma być dostarczona drogą tradycyjną. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia zgodnie z przepisami Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014. 827).
10.    Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez eCommerce Factory Spółka Akcyjna (dawne Bezokularow.pl Spółka Akcyjna), 62-241 Żydowo, ul. Ojca Swiętego Jana Pawła II 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413308, posiadającą opłacony kapitał zakładowy w wysokości 900.796,00 PLN; kontaktowy adres drogą elektroniczną: kontakt@bezokularow.pl


§2
Definicje


Ankieta – gromadzenie informacji polegające na samodzielnym wypełnieniu przez Użytkownika kwestionariusza pytań, odnoszących się m.in. do jego stanu zdrowia;
Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi „Wirtualny Gabinet” oraz posiada w tym celu założone Konto.
Usługa – usługa edukacji i wsparcia przy doborze i aplikacji do przekazanej nieodpłatnie próbnej soczewki kontaktowej - świadczona przez Spółkę - w tym udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku, takich jak: dbałość o wzrok, ergonomia  i  higiena  widzenia, a także sposoby pielęgnacji soczewek kontaktowych.
Konto użytkownika – przydzielona danemu użytkownikowi część strony internetowej www.bezokularow.pl; za pomocą Konta, Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Wirtualnego Gabinetu.
Okres próbny – czas noszenia próbnych soczewek kontaktowych celem uzyskania od Użytkownika informacji i weryfikacji czy soczewki kontaktowe zostały odpowiednio dobrane i czy zapewniają komfort noszenia.
Regulamin – niniejszy dokument.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
Strona internetowa – www.bezokularow.pl/wirtualny-gabinet
Sklep internetowy – www.bezokularow.pl
Spółka – eCommerce Factory Spółka Akcyjna (dawne Bezokularow.pl Spółka Akcyjna), 62-241 Żydowo, ul. Ojca Swiętego Jana Pawła II 21, nr KRS 0000413308, NIP: 7842472648, REGON: 301637411.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

§3
Przebieg procesu dla Użytkownika


1.    Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 18 rok życia.
2.    W pierwszym kroku zostaniesz poproszona(y) o wypełnienie Ankiety – celem pozyskania wiedzy na temat Twojego wieku, stylu życia czy dolegliwości, które mogą być przeciwskazaniem lub ograniczeniem do użytkowania soczewek kontaktowych – dzięki każdej takiej informacji jesteśmy w stanie polecić najlepsze dla Ciebie soczewki.
3.    Klienci posiadający już konto w naszym Sklepie www.bezokularow.pl przed przystąpieniem do wypełnienia Ankiety zostaną poproszeni o zalogowanie się do konta, a tym samym dane w Ankiecie zostaną uzupełnione o dane zawarte na koncie klienta. Klienci, którzy nie posiadają konta w sklepie internetowym bezokularow.pl będą zobligowani na etapie Ankiety podać dane niezbędne do założenia konta w sklepie, tj. imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło umożliwiające do zalogowania się do konta klienta i pobrania materiałów edukacyjnych.
4.    Celem przekazania Tobie informacji zwrotnej odnośnie pozytywnej kwalifikacji do noszenia soczewek kontaktowych lub informacji zwrotnej o przeciwskazaniu do ich noszenia, na końcu Ankiety poprosimy Ciebie o podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu mailowego oraz roku urodzenia. Rok urodzenia niezbędny jest do weryfikacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 oraz jest informacją określającą czy Użytkownik mógł wkroczyć już w fazę tzw. prezbiopii.
5.    W kolejnym kroku na podstawie danych, o których mowa w ustępie powyżej, skontaktuje się z Tobą nasz specjalista, w celu przekazania informacji zwrotnej odnośnie możliwości dopasowania soczewek.
6.    Przez 14 dni od dnia realizacji zlecenia otrzymasz możliwość kontaktu ze swoim dedykowanym specjalistą optometrystą  –  kontakt może odbyć się drogą telefoniczną lub  mailową.
7.    Po okresie próbnym (około tydzień czasu) odbędzie się kontrola Twoich dopasowanych soczewek kontaktowych – wirtualna wizyta kontrolna.
8.    Przekazanie Tobie próbnych soczewek kontaktowych w ramach Usługi warunkowane jest m.in. posiadaniem konta na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Bezokularow.pl.
9.    W momencie realizacji wysyłki odblokowane zostaną dodatkowe opcje w panelu klienta – otrzymasz dostęp do swojej „karty pacjenta”, materiałów wideo na temat zakładania, zdejmowania i pielęgnacji oraz otrzymasz dostęp do broszur informacyjnych w formie plików elektronicznych.

§4
Zastrzeżenia


1.    Informacje, materiały lub opinie zawarte na Stronie Internetowej zostały opublikowane przez Spółkę w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i rzetelne, niemniej jednak istnieje ryzyko dezaktualizacji takich informacji, co Użytkownik akceptuje, oraz przyjmuje takie ryzyko do wiadomości korzystając z Usługi Wirtualnego Gabinetu.
2.    W związku z faktem, iż Usługa świadczona jest na odległość i optometrysta nie jest w stanie zbadać ułożenia soczewek na oku - ocenić, czy dobrze wpasowują się do Twojego oka, prawidłowo centrują się i mają odpowiednią ruchomość, Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie możliwe incydenty zdrowotne związane z samodzielnym zakładaniem, użytkowaniem i zdejmowaniem soczewek kontaktowych, zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji produktowych oraz jednocześnie oświadcza, że jest świadomy możliwości wystąpienia reakcji czy powikłań takich jak np. podrażnienie i zaczerwienienie oka, pieczenie, zapalenie spojówki, miejscowe stany alergiczne, itp. Usługa w żadnym przypadku nie obejmuje  rozpoznania  klinicznego – identyfikacji chorób lub zespołów chorobowych, nie jest lekarskim procesem diagnostycznym i w żaden sposób go nie zastępuje.
3.    Użytkownik przyjmuje i rozumie cel profilaktyki zdrowotnej przedstawionej przez Spółkę eCommerce Factory Spółka Akcyjna (dawne Bezokularow.pl Spółka Akcyjna) w zakresie badania kontrolnego po wykonaniu aplikacji soczewek kontaktowych, tj. badanie wzroku w gabinecie stacjonarnym powinno być wykonywane regularnie (minimum raz w roku) oraz w szczególności w ciągu 6 miesięcy od dokonania aplikacji soczewek kontaktowych.
4.    Użytkownik akceptując Zasady Wirtualnego Gabinetu, potwierdza, że zapoznał się z zasadami jego funkcjonowania opisanymi w niniejszym Regulaminie, rozumie jego zapisy i będzie się do nich stosował.
5.    Użytkownik, z Usługi Wirtualnego Gabinetu może skorzystać tylko raz. Wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące zaproponowanych produktów należy zgłaszać niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od momentu otrzymania produktu.         
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§5
Dane osobowe


1.    Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest eCommerce Factory Spółka Akcyjna (dawne Bezokularow.pl Spółka Akcyjna)
62-241 Żydowo
ul. Ojca Swiętego Jana Pawła II 21.
2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: kontakt@bezokularow.pl
3.    Podstawą przetwarzania danych identyfikacyjnych i adresowych Użytkownika jest: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) – uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych oraz dane te są niezbędne do przygotowania i realizacji usługi, której Użytkownik jest stroną. Dane dotyczące stanu zdrowia, w tym zgłaszanych dolegliwości, chorób, przetwarzamy za zgodą Użytkownika na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
4.    Przetwarzanie danych osobowych dotyczy następujących kategorii danych: imię i nazwisko, rok  urodzenia,  tel. kontaktowy, adres  mailowy,  adres kontaktowy, dane osobowe w zakresie stanu zdrowia wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia diagnozy możliwości noszenia lub przeciwskazań do noszenia soczewek kontaktowych;
5.    Dane osobowe pozyskane w wyniku wypełnienia przez Użytkownika Ankiety przetwarzane będą wyłącznie przez okres korzystania z Usługi oraz - o ile będzie to w zastosowaniu - przez okres przedawnienia roszczeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Dostęp do danych osobowych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich   przetwarzania w ramach prowadzonych czynności składających się na Usługę, w tym wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.    Użytkownikom przysługuje: prawo do dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu własnych produktów i usług, prawo do odwołana zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy i kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.