Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu konsumenckiego „#NowyLookBezOkularow”


§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Poland wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000032278, REGON 006934330, NIP 1130020467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278 z kapitałem zakładowym w wysokości 39.751.500 zł. opłacony w całości.

REALIZATOR

Realizatorem Konkursu jest Bezokularow.pl S.A., ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472648, REGON: 301637411, rejestracja Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308; kapitał zakładowy 694 900,00 zł.


§ 2
PRZEDMIOT KONKURSU KONSUMENCKIEGO

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników tych, którzy spełnili warunki opisane w §3 Regulaminu. Dla tych Uczestników przewidziane jest łącznie 15 nagród (dalej „Nagrody”) w postaci:

- APPLE iPhone 6s 16GB Space Gray MKQJ2PM/A - 3302,55 PLN brutto (1sztuka) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 366,92 złotych, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy (zostanie on przekazany przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami)
- Instax Mini 8 - 344,40 PLN brutto za sztukę (4 sztuki) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 38,27 złotych każda, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy (zostanie on przekazany przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami)
- Teleskopowy uchwyt do robienia zdjęć selfie, 7 pozycji regulacji, kabel z wtyczką 3,5 mm Jack do telefonu - 32,60 PLN brutto za sztukę (10 sztuk) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 3,63 złotych każda, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy (zostanie on przekazany przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami)    

Zwycięzcami Konkursu będzie 15 Uczestników, którzy złożą zamówienie na soczewki kontaktowe ACUVUE® i zrobią sobie zdjęcie kojarzące się z marką ACUVUE (dalej „Zdjęcie”) a potem dodadzą fotografię do portalu facebook.pl i użyją określone hashtagi:

#NowyLookBezOkularow
#LookBezOkularow
#KonkursBezOkularow
oraz zostaną wybrani przez Komisję konkursową zgodnie z § 3 Regulaminu.

Informacje o Uczestnikach, którzy wygrali Nagrodę będą podawane na internetowej stronie Realizatora Konkursu i na stronie Realizatora Konkursu w serwisie Facebook.

Jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę.

Dokładne zasady konkursu określa §3 Regulaminu.


§ 3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE KONSUMENCKIM

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów. Można ją nadesłać listownie na adres Organizatora.

Uczestnik Konkursu nabywa prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
- W okresie od 23.05.2016 r. do 23.06.2016 r. (włącznie) w salonie bezokularow.pl lub sklepie internetowym bezokularow.pl złoży zamówienie na soczewki kontaktowe ACUVUE®. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy złożyli zamówienie z opcją przedpłaty jak i zamówienie za pobraniem (jednakże w przypadku zamówień za pobraniem, pobranie musi zostać opłacone do dnia zakończenia Konkursu) i udowodnią zakup produktów marki ACUVUE® w sklepie Bezkularow.pl poprzez podanie numeru zamówienia lub paragonu / faktury VAT świadczące o zakupie w okresie promocyjnym.
- Niezależnie od ilości dokonanych zakupów w trakcie trwania Konkursu każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia i załączyć tylko jedno Zdjęcie.
- Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniem § 7 Regulaminu;
- W związku z zamówieniem biorącym udział w Konkursie nie naruszył regulaminu Konkursu ani regulaminu serwisu bezokularow.pl
- Na prośbę Uczestnika Konkursu jego zamówienie i zgłoszenie może być wycofane z udziału w Konkursie, pod warunkiem, że prośba taka będzie przesłana w czasie trwania Konkursu drogą elektroniczną na adres konkurs@bezokularow.pl.
- Wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili wymogi Regulaminu dokona komisja w składzie: Monika Kyciak, Wojciech Kyciak, Marcin Wójcik, Dominik Kaniewski.
- Organizator zweryfikuje poprawność złożonych zamówień.
- W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
- Komisja wydelegowana przez Organizatora wyłoni Uczestników, którzy złożyli poprawne zamówienia i przesłali Zdjęcie kojarzące się z produktem marki ACUVUE®, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa będzie czuwać nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia rankingu Uczestników Konkursu, na podstawie, którego zostaną przyznana Nagrody konkursowe, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół.
- Oceniając przesłane Zdjęcia, Komisja będzie brała pod uwagę najbardziej kreatywne i artystyczne Zdjęcia, które najlepiej będą pasowały do soczewek kontaktowych ACUVUE®, jako marki dbającej o najwyższą, jakość widzenia, komfort noszenia i zdrowie oczu oraz marki bezokularow.pl, która pragnie zapewnić swoim klientom wygodę, szybką dostawę zamówionych produktów, najwyższy poziom obsługi, a także ich mile zaskakiwać.
- Uczestnik, który przesłał najciekawsze Zdjęcie otrzyma nagrodę, której mowa w § 2 punkt pierwszy Regulaminu, kolejnych czterech Uczestników wybranych przez Komisję konkursową otrzyma nagrodę, o której mowa w § 2 punkt drugi Regulaminu, natomiast kolejnych dziesięciu Uczestników wybranych przez Komisję konkursową otrzyma nagrodę, o której mowa w § 2 punkt trzeci Regulaminu.
- Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi przyznanie Nagród konkursowych, odbędzie się przed upływem 10 dni od zakończenia Konkursu.
- Imię każdego zwycięzcy wraz z numerem jego zamówienia może być prezentowane na stronach internetowych Realizatora i pobocznych np. stronie sklepu, stronie sklepu w serwisie Facebook, blogu firmowym etc., na których zamieszczane były informacje o promocji, na co Uczestnik wyraża zgodę.
- Organizator przewiduje łącznie 15 sztuk Nagród, o których wspomina § 2 Regulaminu. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani na ekwiwalent pieniężny.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.
- O szczegółach i trybie odbioru Nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem.
- W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem, którego zamówienie uprawnia go do żądania Nagrody, tj. braku odpowiedzi na e-mail wysłany przez Realizatora w terminie 7 dni od dnia jego wysłania, Uczestnik ten traci uprawnienie do żądania Nagrody.
- Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie, gdyż zostanie potrącona na poczet podatku, który zostanie pobrany przez Organizatora od wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazany do Urzędu Skarbowego.
- Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.  
- Nagrody nieodebrane podlegają przepadkowi, jeśli w ciągu 30 dni od daty przesłania informacji do Uczestnika o wygranej Nagroda nie zostanie podjęta w wyznaczonym miejscu.
- Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator złoży stosowną deklarację i uiści zaliczkę na należny podatek. W takim przypadku warunkiem przyznania i wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych koniecznych do należytego rozliczenia oraz odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.

Zdjęcie jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Uczestnik konkursu przesyłając Zdjęcie jest odpowiedzialny wobec Organizatora za oryginalność i prawa autorskie do Zdjęcia, tj. Uczestnik zapewnia, że Zdjęcie nie było nigdzie wcześniej publikowane oraz, że jest on autorem i jedynym właścicielem praw autorskich do Zdjęcia. Ponadto, Uczestnik zapewnia, że Zdjęcie nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na publikację treści jego Zdjęcia na stronie internetowej Realizatora i Organizatora Konkursu. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Zdjęcia, na Organizatora nieodpłatnie przechodzą majątkowe prawa autorskie do jego treści oraz jego części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalenia oraz zwielokrotniania wszelkimi technikami (w szczególności przy użyciu technik poligraficznych, reprograficznych, magnetycznych, optycznych lub elektronicznych), umieszczania na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, umieszczania na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do Internetu, publicznego wykorzystania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy, rozpowszechniania (w tym rozpowszechniania w Internecie), udzielania licencji na wykorzystanie, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystając z innych elektronicznych środków przekazu.

Równocześnie z przejściem na Organizatora majątkowych praw autorskich Uczestnik upoważnia również Organizatora do wykonywania zależnych praw autorskich do Zdjęcia. Uczestnik jednocześnie zrzeka się prawa wykonywania autorskich praw osobistych do Zdjęcia. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikację ani przekazanie praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa powyżej.


§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU KONSUMENCKIEGO

Konkurs Konsumencki trwa do dnia 23.06.2016 r.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.


§ 5
ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU KONSUMENCKIEGO

Konkurs Konsumencki prowadzony jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 6
REKLAMACJE

Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

Reklamacja pod rygorem nieważności musi być nadesłana e-mailem na adres konkurs@bezokularow.pl lub pisemnie na adres Organizatora wraz z uzasadnieniem.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania.

Powiadomienie o decyzji Organizatora dotyczącej reklamacji nastąpi pocztą elektroniczną lub tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 

§ 7
DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Konsumenckiego odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2135 ze.zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Poland wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000032278, REGON 006934330, NIP 1130020467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278 z kapitałem zakładowym w wysokości 39.751.500 zł. opłacony w całości.


Uczestnik podczas dodawania do koszyka oferty ze strony bezokularow.pl jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wszystkich etapów konkursu oraz publikacji jego imienia i numeru zamówienia na stronie internetowej z wyłonionymi zwycięzcami konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Prośba o usunięcie danych osobowych jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie i z nagrody w przypadku wygranej.


§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2016 roku.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdy czasie, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Uczestników konkursu o zmianie postanowień Regulaminu, zasadach tej zmianie i terminie ich wprowadzenia. W takim przypadku Uczestnik ma prawo odstąpienia w ciągu 7 dni odstąpienia od udziału w Konkursie, którego skutkiem będzie usunięcie przez Realizatora wszelkich danych osobowych oraz zdjęć. Uczestnika

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.