REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bausch+Lomb ULTRA® z maską Thera® Pearl”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bausch+Lomb ULTRA® z maską Thera® Pearl”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Bausch+Lomb ULTRA® z maską Thera® Pearl” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest VP Valeant sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-939 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473149, NIP: 813 366 62 51 (dalej:  „Organizator”).

 2. Akcja jest organizowana w terminie od 18.04.2018r. do  31.05.2018r. lub do  wyczerpania zapasów Produktu objętego Akcją lub Gratisów, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 Regulaminu Akcji.

 3. Akcją Promocyjna realizowana jest za pośrednictwem internetowych Salonów Optycznych oraz sklepów e-commerce sprzedających produkty z zakresu ochrony wzroku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które wyraziły chęć udziału w Akcji (dalej „Punkt handlowy”).

 4. Akcja Promocyjna dotyczy produktu Bausch+Lomb ULTRA® 6 sztuk (dalej: „Produkt objęty Akcją Promocyjną”).

 5. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest przekazanie nieodpłatnie produktu maska Thera® Pearl (dalej: „Gratis”) tym Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie zasady i warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci) (dalej: „Uczestnik”).

 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i powinowatych.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik chcący wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić łącznie następujące warunki:

  1. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu,

  2. dokonać zakupu Produktu objętego Akcją promocyjną w okresie trwania Akcji.

 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Punktu handlowego, w którym został dokonany zakup Produktu objętego Akcją na adres: reklamacje@bezokularow.pl z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej”.

 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać do 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania w placówce pocztowej pisma zawierającego zgłoszenie reklamacji.

 3. Do pisma zawierającego zgłoszenie reklamacyjne powinien zostać dołączony dowód zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną lub jego kopia.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w wyżej wymienionym terminie wysłana na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

 5. Wszelkie ewentualne spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

 6. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Gratisu przysługującej Uczestnikowi zgodnie Regulaminem.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Regulaminu, gdy dalsze prowadzenie Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe na zasadach dotychczas określonych, z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które Organizator nie miał wpływu bądź wynikających z konieczności dostosowania się przez Organizatora do obowiązujących przepisów prawa.

 3. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Punktach handlowych biorących udział w Akcji Promocyjnej oraz w siedzibie Organizatora.