Opinia miesiąca - regulamin

Regulamin konkursu "Opinia miesiąca" 

 

Organizator

§ 1

Organizatorem konkursu pod nazwą  „Opinia miesiąca” zwanego dalej „Konkursem”, jest Bezokularow.pl S.A., ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472648, REGON: 301637411, rejestracja Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308; kapitał zakładowy 665 400 zł, zwany dalej „Organizatorem” lub „Bezokularow.pl”.
 

Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu

§ 2

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.02.2018 do dnia 31.12.2018 do godz. 23:59. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony www o adresie https://www.bezokularow/opinia-miesiaca, zwanej dalej „stroną internetową”.

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

3. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników.
 

Uczestnicy

§ 3

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które są zarejestrowane na stronie internetowej www.bezokularow.pl, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

Istota Konkursu

§ 4

1. Konkurs polega na wyborze raz w danym miesiącu kalendarzowym 3. najlepszych ocen produktów, które znajdują się w ofercie sklepu internetowego www.Bezokularow.pl.

2. Nagrody za napisanie najlepszej oceny raz w danym miesiącu kalendarzowym otrzyma trzech recenzentów, przy czym pierwszy miesiąc kalendarzowy obejmuje okres od 01 lutego 2018 do 28 lutego 2018.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie oceny produktu w danym miesiącu kalendarzowym, ocena ta musi być autorstwa własnego, zawierać unikalny tekst, który nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia/nicku na stronie internetowej, w razie przyznania Uczestnikowi nagrody.
 

Dodanie tekstu

§ 5

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: wybrać dany produkt w sklepie www.bezokularow.pl, wypełnić pola „Dodaj opinię o produkcie”, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj opinię o produkcie”

dodaj-opinie

2. Uczestnik musi być zalogowany (po wcześniejszej rejestracji w sklepie Bezokularów.pl) lub podczas dodawania opinii musi podać swój adres e-mail (może jednak zaznaczyć opcję „ukryj e-mail"). W przeciwnym razie Komisja Konkursowa nie będzie rozpatrywać jego wypowiedzi, ponieważ nie będzie możliwe skontaktowanie się z Uczestnikiem i przesłanie mu nagrody.

3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanej oceny.

W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być:

a) zawarcie w haśle treści, która może stanowić reklamę podmiotów innych niż Bezokularow.pl S.A.

b) zawarcie w haśle treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe, itp.

c) uzasadnione przypuszczenie co do naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich.

Prawa autorskie

§6

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że napisana ocena jest jego autorstwa przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z Konkursem.

Wybór nagradzanych haseł

§ 7

1. Łącznie wybrane i nagrodzone zostaną co najmniej 3 osoby w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z zapisem pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Wyboru co najmniej 3 nagrodzonych recenzentów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa zbierze się w ciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego  i wyłoni co najmniej 3 laureatów, którzy napisali wg. Komisji najciekawsze oceny w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Komisja wyłoni łącznie za każdym razem co najmniej trzech laureatów, którzy otrzymają nagrodę określoną w § 8 ust. 1. Dodatkowo zgodnie z § 4 ust. 3 każdy Uczestnik otrzyma upominkowy kod rabatowy na swój adres e-mail w ciągu tygodnia od pozostawienia oceny.Kod będzie ważny 30 dni.

5. Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem emaila, oraz umieści informację o wygranej recenzji na stronie internetowej https://www.bezokularow.pl/opinia-miesiaca

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.

7. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w danym miesiącu.

8. Nagrody zostaną wysłane na skrzynkę pocztową pod wskazany podczas rejestracji adres email, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty publikacji wyników konkursu.

Nagrody i ich przekazanie

§ 8

1.  Nagrody w Konkursie stanowią:

a)    1 (jeden kod rabatowy o wartości 100zł),

b)    1 (jeden kod rabatowy o wartości 75zł),

c)    1 (jeden kod rabatowy o wartości 50zł),

2. Otrzymane jako Nagrody kody rabatowe wymienione w § 8 ust. 1, można wykorzystać w przeciągu 90dni na dowolne zakupy w sklepie Bezokularow.pl Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz. W przypadku zrealizowania zakupu na mniejszą kwotę, różnica nie będzie zwracana.

3. Aby zrealizować kod rabatowy należy w koszyku w miejscu „Kod rabatowy” wpisać kod, a następnie kliknąć sprawdź. Kwota zamówienia zmniejszy się o wartość kodu rabatowego.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.

5. W przypadku zwiększenia liczby nagród w danym miesiącu kalendarzowym trwania konkursu Organizator poinformuje o tym w osobnym komunikacie na stronie konkursu.

6. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

7. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom, na wskazany przez nich adres emailowy w drodze przesyłki emailowej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie wykorzystana przez nagrodzonego recenzenta w ciągu 90 dni, prawo do nagrody wygasa. W przypadku niewykorzystania kodu upominkowego w ciągu 30 dni, prawo do niego również wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Odpowiedzialność

§ 9

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

Dane osobowe

§ 10

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), jest Bezokularow.pl S.A., ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472648, REGON: 301637411, rejestracja Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308; kapitał zakładowy 665 400 zł.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu, w szczególności imię i adres poczty elektronicznej, będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagrody oraz w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych, Bezokularow.pl S.A., ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472648, REGON: 301637411, rejestracja Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308; kapitał zakładowy 665 400 zł., zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane  innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.