Informacje o ochronie danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych wychodząc naprzeciw zachowaniu Twojej prywatności jako naszego Klienta, pragniemy przekazać Ci informację o tym, w  jaki  sposób Spółka eCommerce Factory Spółka Akcyjna będąca właścicielem Sklepów internetowych („Sklep internetowy”) pod domenami: www.bezokularow.pl, przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują.

Z przyjemnością informujemy, że firma eCommerce Factory Spółka Akcyjna jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami „RODO” (rozpoczęcie stosowania od dnia 25 maja 2018 roku wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zawsze możesz się z nami skontaktować w przypadku, gdybyś nie uzyskał informacji, których szukasz lub które są niezrozumiałe dla Ciebie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

eCommerce Factory Spółka Akcyjna jako Administrator Danych Osobowych („Spółka”) pragnie przekazać Tobie następujące informacje:

1. Administrator to podmiot decydujący o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, tj. eCommerce Factory Spółka Akcyjna (dawne Bezokularow.pl Spółka Akcyjna), 62-241 Żydowo, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21, NIP 784-247-26-48, REGON: 301637411 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000413308;

2. Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez eCommerce Factory Spółka Akcyjna możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych /IOD/ wykorzystując następujące dane kontaktowe: iod@bezokularow.pl, dane adresowe: Inspektor Ochrony Danych eCommerce Factory Spółka Akcyjna (dawne Bezokularow.pl Spółka Akcyjna)
62-241 Żydowo
ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21

3. Źródło Twoich danych osobowych

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas zakładania Twojego konta, a także później, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego.

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe Spółka przetwarza w następujących celach:

 1. umożliwienia pełnego korzystania ze Sklepu internetowego,
 2. zakładania, zarządzania, obsługi Twojego konta w tym  dokonywanych w związku z tym kontem transakcji,
 3. obsługi Twoich zapytań i skarg (reklamacji), w tym rozwiązywania problemów technicznych,
 4. umożliwienia Tobie udziału w promocjach, konkursach i innych tego typu wydarzeniach organizowanych przez Spółkę,
 5. w celach marketingowych,
 6. zapewnienia wykonania obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa.

5. Źródło uprawnienia Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych

eCommerce Factory Spółka Akcyjna przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Umowy zawartej z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przepisy prawa wymagają również od nas przetwarzaniaTwoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 §1 w zw. Art. 70 §1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości (okresy przechowywania sprawozdań finansowych). Spółka przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 1. umożliwienia Tobie udziału w promocjach itp. akcjach organizowanych przez eCommerce Factory Spółka Akcyjna,
 2. prowadzenie analiz i opinii ze sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez eCommerce Factory Spółka Akcyjna w celu podwyższenia jakości świadczonych usług i przekazywanych Ci informacji,
 3. przedstawienie Tobie informacji  o  charakterze  marketingowym,  które  mogą  Cię zainteresować oraz
 4. umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których Spółka może być stroną.

Na podstawie Twojej zgody Administrator przetwarza Twoje dane osobowe również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www Sklepu internetowego.

6. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Jeśli udzielisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w każdym momencie w taki sposób, jak jej udzieliłeś. Podanie przez Ciebie danych osobowych, które oznaczone są „gwiazdką” [*] w Formularzu Zamówienia jestwymogiem obowiązkowym i jest związane z warunkiem zawarciaumowy kupna/sprzedaży towaru (przy czym jeśli nie podasz niezbędnych danych osobowych, umowa nie zostanie zawarta). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania dodatkowych danych (np. w celach podatkowych). W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

7. Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Możesz żądać od Administratora między innymi:

 1. dostępu, sprostowania, usunięcia Twoich danych,
 2. ograniczenia ich przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. niepodleganiu tzw. profilowaniu,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

W/w uprawnienia możesz wykonać zawsze, gdy:

 1. Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 3. chcesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych,
 4. zgłosisz, że Twoje  dane  są przetwarzane  niezgodnie  z  prawem.

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do PrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych (adres:BiuroPrezesaUrzęduOchronyDanych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego Interesu lub dla celów statystycznych a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś(aś).

9. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, które współpracują ze Spółką w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (podmioty utrzymujące oprogramowanie Administratora np. ERP, Sklep Internetowy, Operatorzy Płatności itp.) oraz w przypadku wymaganym wprost przez prawo np. organom publicznym.

10. Okres przechowywania danych

W związku z utrzymaniem profesjonalnej jakości obsługi sprzedaży przez Spółkę produktów o cesze zamówień cyklicznych zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lubodwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe związane z przetwarzaniem do celów podatkowych i rachunkowych będą przechowywane przez okres 6 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

11. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych

Profilowanie danych osobowych definiowane jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do  analizy  lub  prognozy  aspektów  dotyczących  Twojej  sytuacji  ekonomicznej,  wiarygodności, zachowania oraz lokalizacji nie będzie realizowane przez Administratora.

Wysłaliśmy tę wiadomość, ponieważ w Unii Europejskiej wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące ujednolicenia polityki prywatności (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), ochrony danych i zmiany polityki firm odnośnie prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z nową Polityką prywatności Bezokularow.pl oraz dostosowanym do w/w zmian Regulaminem Sklepu.